Reklamace

Reklamace se uplatňuje vždy s dodacím listem, kompletním obchodním balením s příslušenstvím, nevyplněným záručním listem a popisem závady. Výrobek nesmí vykazovat známky používání a poškození. Reklamaci je třeba uplatňovat vždy u prodejce a výrobek se v tomto případě nesmí zasílat do autorizovaného servisního střediska.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené: neodborným nebo nesprávným použitím (v rozporu s návodem k obsluze), hrubým zacházením, nevhodným skladováním, provozováváním v agresivním prostředí, použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství, připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet), vniknutím cizích látek do přístroje, přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci, vadnou funkcí sítě mobilních telefonů. Záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy: mechanické poškození bylo způsobeno uživatelem, důvodem nefunkčnosti výrobku je nesprávný postup při jeho instalaci. Záruka ztrácí platnost: pokud neoprávněná osoba pozměnila údaje v záručním listu, při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku, zásahem neoprávněné osoby do přístroje, neoprávněným či neodborným zásahem do přístroje včetně změny nebo jiného zásahu do software, neodbornou opravou přístroje. Záruka se nevztahuje na vybité baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem.

Záruční oprava

Na výrobky se poskytuje záruka zákonem stanovená. K záruční opravě přikládejte vždy záruční list kompletně a řádně vyplněn, reklamační protokol s popisem vady. Pokud výrobek nemá při prodeji záruční list (jedná se o příslušenství), zákazník dokládá záruku dodacím listem. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v autorizovaném servisu. Pro vyřízení záruční opravy je zákonná maximální doba 30-ti dní vůči koncovému zákazníkovi (ne dealerovi) dle občanského zákoníku. Pokud nebude uznána záruční oprava, bude zákazníkovi účtován manipulační poplatek v min. výši 400,- s DPH. V některých značkových záručních servisech může být tento poplatek i vyšší, v tom případě by byl zákazník neprodleně informován pracovníky servisu Tesla po přijatém cenovém návrhu od autorizovaného servisního střediska.

Práva a povinnosti při reklamacích

Výrobek musí být užíván v souladu s návodem k obsluze, které balení obsahuje. V případě odborného posouzení záruční reklamace může být zjištěno, že závada byla způsobena neodborným zásahem, vniknutím cizí látky do přístroje nebo neodborně či chybně provedené instalace. V tomto případě záruka zaniká a dodavatel je povinen neprodleně o vzniklé situaci informovat zákazníka s návrhem předpokládané ceny za provedenou opravu. Zákazník je povinen se k cenovému návrhu do 5 dnů písemně vyjádřit. Pokud se zákazník nevyjádří do 5 dnů k cenovému návrhu, bude mu výrobek vrácen bez opravy s vyúčtováním nákladů spojeným s odborným posouzením, případně poštovné a balné.

Odstoupení od kupní smlouvy

Nárok zákazníkovi vzniká při neodstranitelné vadě, 3 závadách zároveň (musí se jednat o vady různých součástí výrobku, nikoliv jen o různé projevy jedné vady), po třech shodných, nebo čtyřech různých vadách. Poslední vada/vady nesmí být odstraněny, ale pouze kladně posouzeny autorizovaným servisním střediskem výrobce. Je nutné dodat kompletní originální obchodní balení, veškeré servisní listy autorizovaného servisu, záruční list (nebo kupní doklad, na kterém je vytištěný typ přístroje a IMEI), vyplněný Protokol o uspokojení zákonného nároku zákazníka/o vrácení zboží (příslušné protokoly jsou ke stažení na webových stránkách)

Přeprava reklamovaného výrobku

Osobně, poštovní zásilkou, přepravní službou. Náklady na přepravu reklamovaného výrobku k opravě hradí odesílatel. Náklady na vrácení opraveného výrobku v záruce hradí dodavatel.